Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn geldend voor Intrinsiek:

Begripsomschrijvingen
Onder opdrachtgever wordt verstaan:
   Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die bevoegd en bekwaam is rechtshandelingen te verrichten
Onder deelnemer wordt verstaan:

  Een natuurlijk persoon die zelfstandig of in overleg met opdrachtgever deelneemt aan een training van Intrinsiek
 
Een natuurlijk persoon die zelfstandig of in overleg met opdrachtgever wordt gecoacht door Intrinsiek

Onder training wordt verstaan: trainingen, workshops, gastlessen en coaching van meer dan 1 persoon

Vertegenwoordiging
Intrinsiek wordt in binnen en buiten rechte vertegenwoordigd door M.B.M. Haze, wonende te Hengelo

Inschrijving KvK
Intrinsiek is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente te Enschede onder nummer 57467447

Overeenkomsten/Inschrijving
Een overeenkomst tussen Intrinsiek en opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling worden aangegaan.
Opdrachtgever ontvangt binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.
De overeenkomst komt tot stand indien opdrachtgever niet binnen 7 werkdagen na verzending van de bevestiging heeft gereageerd.

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindernde voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is voor zijn betalingsverplichting.
Blijkt een opdrachtgever op enig moment naar het oordeel van Intrinsiek niet kredietwaardig, dan kan Intrinsiek de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.

Betaling
Intrinsiek
hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. De rekening wordt u tenminste 14 dagen voor de training opgestuurd en/of gemaild. U dient het bedrag vóór de training betaald te hebben.

Bij overschrijding van deze termijn, wordt de maandelijks wettelijke rente in rekening gebracht die geldt voor Nederland op dat moment. De eventuele kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke inning zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Annulering
Bij annulering van een (deelnemer van de) training, gelegen op een tijdstip korter dan 6 weken voor aanvang van de training, dient 50% van de overeengekomen prijs te worden betaald.

Bij annulering van een (deelnemer van de) training, gelegen op een tijdstip korter dan 2 weken voor aanvang van de training, dient 75% van de overeengekomen prijs te worden betaald.
Bij annulering van coaching of een observatiecheck, gelegen op een tijdstip korter dan 2 weken voor aanvang van de training, dient 50% van de overeengekomen prijs te worden betaald.
Bij annulering van een (deelnemer van de) training, gelegen op een tijdstip korter dan 48 uur voor aanvang van de training, dient 100% van de overeengekomen prijs te worden betaald.
Bij annulering van coaching of een observatiecheck, gelegen op een tijdstip korter dan 48 uur voor aanvang van de coaching of observatiecheck, dient 100% van de overeengekomen prijs te worden betaald.

Indien het een annulering van een deelnemer betreft, dan kan deze vrijgekomen plaats ingenomen worden door een vervanger.

Ziekte
Bij ziekte tijdens een training wordt er met de deelnemer afgestemd welke mogelijkheden er zijn in die situatie.

Bij ziekte tijdens een coachingsafspraak wordt er een andere afspraak gemaakt.

Overmacht
Indien een training niet door kan gaan wegens ziekte of overige ernstige omstandigheden van de traininer/coach dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt met de opdrachtgever. Indien dit om zwaarwegende redenen niet mogelijk is voor de trainer/coach dan ontvangt opdrachtgever zijn geld terug binnen een termijn van 30 dagen.
In overleg is het mogelijk om een vervangende trainer in te schakelen. Dit geldt alleen voor enkele trainingen, gastlessen en workshops en niet voor coachingsopdrachten.

Aansprakelijkheid
Intrinsiek
is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade ontstaan tijdens of als gevolg van een training of andere geleverde dienst.
Het deelnemen aan trainingen gebeurt op eigen risico van de deelnemer.

Certificaat
Deelnemers ontvangen bij deelname van minimaal 80% van een training een certificaat van deelname. Dit geldt niet voor deelname aan workshops of gastlessen.

Klachten
Mochten er klachten zijn, dan kunnen deze gemaild worden naar
info@intrinsiek.nu. Wilt u in deze mail tenminste uw naam, uw telefoonnummer, de datum van de geleverde dienst, de aard van de klacht beschrijven? Er zal z.s.m. contact met uw worden opgenomen.

Privacyverklaring
Intrinsiek verklaart zich te houden aan een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat er geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever en/of deelnemers zal worden verstrekt naar derden.
Voor uitgebreidere informatie zie de Privacyverklaring van Intrinsiek.

Copyright
Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van Intrinsiek verboden om gehele of gedeeltelijke teksten over te nemen voor privégebruik of voor zakelijk gebruik.

Geldigheid algemene voorwaarden Intrinsiek
Op de offerte wordt verwezen naar de Algemene voorwaarden van Intrinsiek. Door het bevestigen/ondertekenen van de offerte geeft opdrachtgever blijk van het op de hoogte zijn en akkoord te gaan van de Algemene voorwaarden van Intrinsiek.

Deze Algemene Voorwaarden zijn nog niet volledig en worden z.s.m. gecompleteerd.